منشور پارک

 

نيك فرجامي ملت‌ها در دهه‌‌هاي  آينده به ميزان و چگونگي رشد آن‌ها بستگي خواهد داشت. بعضي از ملت‌هاي معاصر با پيشرفت‌‌هاي مستمر در علم، تكنولوژي، فرهنگ و افزايش ظرفيت ساختار‌هاي اجتماعي‌ِ خود توانسته‌اند سطح استانداردهاي زندگي‌شان را پيوسته ارتقا دهند.

اينان ملت‌هايي هستند كه توانايی ادامه رشد خود را در برابر تغييرات محيط بين‌المللي ثابت كرده و از اين رهگذر به مدارج بالايي از رفاه ‌اجتماعي، توان ‌رقابت‌جويي‌ در بازارهاي بين‌المللي و نفوذ جهاني رسيد‌ه‌اند. اگر بتوان عوامل مشتركي در تامين رشد ملت‌هاي فرهيخته جهان پيدا كرد، بي‌گمان مهمترين آن‌ها عبارتند از:

  • عزم ملي براي مشاركت موثر در رهبري نظام جهاني
  • كارآيي و نفوذ چشمگير صنايع پيشرفته در نظام اقتصادي و كسب و كار جامعه به‌ عنوان “موتور رشد”
  • نظام آموزشي “پژوهش محور” و مبتني بر “يادگيري دائمی”
  • سنت‌هاي اجتماعي و ارزش‌هاي فرهنگي كه رقابت توأم با همكاري را تشويق مي‌كند.
  • “زيرساخت‌هاي پرظرفيت” براي ايجاد، اكتساب و توسعه فناوري‌هاي پيشرفته و به ‌كارگيري پرشتاب آن‌ها در راستاي “نوآوري‌هاي مديريت بازاريابي”

بررسي‌ها نشان داده است که، بسياري از نوآوري‌هاي تأثيرگذار در دهه‌‌هاي اخير نه در شركت‌هاي بزرگ، كه در شركت‌هاي كوچك و گاه متوسط ايجاد شده‌اند. اين‌گونه‌ شركت‌ها همچنين به‌عنوان موثرترين ساز و كار توسعه فرصت‌هاي شغلي ‌در اقتصاد‌هاي‌ رو به‌پيشرفت شناخته شده‌اند.

تجربيات موجود در كشورهاي صنعتي ‌و تازه صنعتي‌شده به روشني نشان داده است كه تجميع  اين‌گونه شركت‌ها به صورت مجازي در پايگاههايي به نام پارك فناوري، نه‌تنها پشتيباني عمومي آن‌ها را تسهيل مي‌كند، بلكه از اجتماع آن‌ها موجوديت نويني شكل مي‌گيرد كه توانمندي آن به مراتب بيش از جمع جبري توانمندي‌هاي يكايك اين شركت‌هاست. اين توانمندي اضافي، نتيجه “هم‌افزايي” ناشي از مبادله موثر اطلاعات، همكاري و همكوشي، و بهره‌برداري از تسهيلات مشترك است.

پارك فناوري بازاريابي ايران بر پايه اين چشم‌انداز راهبردي تأسيس شده است كه در آينده‌اي نزديك بتواند به ‌عنوان يك “کانون توسعه مديريت تجاري سازي پيشرفته” جلوه‌هاي درخشانی از مشاركت در فرايند خيزش و جهش صنعتي ايران اسلامي را به نمايش بگذارد. پارك فناوري بازاريابي، خانواده فرهيخته‌اي خواهد بود كه اعضاي آن در وهله اول با فرهنگ خانوادگي خود شناخته مي‌شوند. اين فرهنگ كه معرف “هويت جمعي” ما است، بر محور ديدگاهها و بنيادي‌ترين ارزش‌هاي مشترك ما شكل مي‌گيرد. ما به ياري خداوند متعال، اين فرهنگ شكوهمند را ايجاد نموده و به آن متعهد مي‌باشيم.

شركت‌هايي كه در اين پارك گرد آمده اند با آگاهي از نقش منحصر به ‌فرد خويش در سرعت‌بخشي به نوآوري‌هاي جهشي، منشور حاضر را كه بيانگر ديدگاهها و ارزش‌هاي مشترك آنان است، به‌عنوان ميثاق جمعي خود مي‌پذيرند و با امضاي آن، پيمان مي‌بندند كه آن را سر لوحه فعاليت‌هاي فردي و جمعي خويش قرار دهند