تحقیقات بازار ، تحقیق بازار ؛ توسط پارك بازاریابی ایران

تحقیقات بازاریابی یكی از مواردی است كه موجبات تصمیمات سازنده و درست مدیران بازاریابی را فراهم می‌آورد.

تحقیقات بازاریابی موارد مختلف كاربرد را دارد كه عبارتند از :

تحقیقات بازاریابی نخستین گام در راه شناختن خریداران است و در نتیجه زیربنای مدیریت سازمان‌هایی است كه برنامه كار خود را با توجه به نیازها و خواسته‌های مشتریان تنظیم می‌كند.

تحقیقات بازاریابی تاثیر فعالیت‌های تبلیغاتی را زیاد كرده، موجب افزایش فروش می‌شود.

تحقیقات بازاریابی در تعیین سیاستهای بازاریابی استفاده می‌شود و به این ترتیب از عوامل قابل كنترل و خارج از كنترل بازار به بهترین صورت استفاده می‌شود.

تحقیقات بازاریابی با كشف بازارهای جدید، موارد استفاده از محصولات و خدمات پیشین را گسترش می دهد.

تحقیقات بازاریابی باعث حذف تصمیماتی می‌شود كه بر اطلاعات نادرست و یا حدسیات استوار است و از آنجا كه معمولاً پس از تصمیم‌گیری‌های مهم تجاری، امكان بازگشت وجود ندارد، از سرمایه‌گذاری‌های سنگین در بخشهای غیر ضروری جلوگیری می‌شود.

تحقیقات بازاریابی موجب كاهش هزینه‌ها می‌شود

دپارتمان پژوهش پارک بازاریابی ایران افتخار همکاری با پژوهشکده مدیریت و توسعه و پژوهشگاه فرهنگ و مدیریت را دارد. موضوعات پژوهشی شامل:

تحقیقات درباره بازار :

بررسی سهم بازار یك محصول یا شركت در مقایسه با رقبا
بررسی چگونگی بخش‌بندی بازار
بررسی كانالهای توزیع در مقایسه با رقبا
امكان‌سنجی ورود محصول جدید به بازار

تحقیقات درباره مشتری و مصرف‌كننده:

بررسی ویژگی‌های جمعیتی مشتریان محصول

بررسی الگوی خرید مشتریان
بررسی الگوی مصرف مشتریان
بررسی میزان وفاداری مشتریان به مارك تجاری
بررسی میزان رضایت مشتریان از محصول
بررسی نیازها، خواسته‌ها و انتظارات مشتریان از محصول
بررسی ویژگیهای بازار هدف در فرایند تصمیم‏گیری خرید

تحقیقات درباره محصول و خدمت:

بررسی ویژگی‌های محصول در مقایسه با رقبا
بررسی جایگاه شركت در بازار هدف (شناخت، عملكرد، نگرش، رضایت)
بررسی جایگاه محصولات یك شركت در بازار هدف از نظر محصول، قیمت،توزیع و پیشبرد فروش
پیش‌آزمون محصول جهت دستیابی به سلیقه مصرف‌كنندگان
بررسی شاخص‌های محصول شامل سهم بازار، سهم در اذهان ، نفوذ در مخاطبان، ترجیح محصول
بررسی بسته‌بندی محصول

تحقیقات بازاریابی درباره بنچ مارك مدل های كسب و كار 

ایجاد DMSSجهت بررسی رفتار مصرف كننده:

(پذیرش تبلیغ، نحوه یادآوری، نحوه انتخاب از قفسه، نحوه مصرف، نحوه پیشنهاد)

____________________________________________________________________________
تحقیقات بازار دارای مراحل اجرایی طبق روال زیر می باشد

تحقیقات بازار – 1- طرح مسأله
تحقیقات بازار – 2- تعیین اهداف
تحقیقات بازار – 3- تعیین جامعه آماری
تحقیقات بازار – 4- تعیین حجم نمونه
تحقیقات بازار – 5- تعیین شیوه و ابزارهای جمع آوری اطلاعات
تحقیقات بازار – 6- اعمال اصلاحات لازم
تحقیقات بازار – 7- طراحی بانک اطلاعاتی
تحقیقات بازار – 8- سازماندهی افراد جهت انجام تحقیق
تحقیقات بازار – 9- برنامه ریزی عملیات
تحقیقات بازار – 10- طرح ریزی شیوه پرسشگری و آموزش افراد
تحقیقات بازار – 11- اجراء عملیات
تحقیقات بازار – 12- نظارت بر اجراء عملیات
تحقیقات بازار – 13- ورود اطلاعات به بانک
تحقیقات بازار – 14- تهیه گزارشات و رسم نمودارها
تحقیقات بازار – 15- تجزیه و تحلیل نهایی
وب سایت تخصصی تحقیقات بازار

 تحقیق بازار ؛ توسط پارك بازاریابی ایران

تحقیقات بازار ، تحقیق بازار ؛ توسط پارك بازاریابی ایران