عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
وجه تمايز پارك
كليه فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و مشاوره اي كه در پارك بازاريابي انجام مي شود، به صورت كمتر و بيشتر توسط موسسات آموزشي، شركت هاي مشاوره و غيره صورت مي پذيرد تنها نقطه و وجه تمايز كليه پارك هاي فناوري و پارك بازاريابي ايران، در كاربردي بودن، اجرايي شدن، بومي سازي تئوري هاي اثبات شده بازاريابي و تجاري سازي در جهت ارتقاي سطح توليد ثروت مي باشد.
توليد ثروت به كمك برنامه ريزي سيستماتيك بازاريابي و فروش و تجارت الكترونيك در پارك بازاريابي ايران صورت مي پذيرد.