عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
روش های پژوهش
روش های پژوهش های بازاریابی كه تا كنون در پارك مورد استفاده قرار گرفته است شامل :

- بنچ مارك
- مهندسی معكوس
- اطلاعات ثانویه ( اطلاعات حاصل از پژوهش های گذشته )
- آزمون تبلیغات
- بازدید حضور كالا (جدید)
- پژوهش حرفه ای و میدانی
- نظرسنجی تخصصی و هدفمند
- تحقیقات بازار كانال توزیع
- تحقیقات بازار از مجاری اطلاعات دولتی
- كسب اطلاع از موسسات بین المللی تحقیقات بازار
- روش های تحقیق كمی و كیفی
- تحقیقات بازار پیمایشی
- استفاده از متد خرید مخفی
-استفاده از متد بازار ساختگی