عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
سرفصل های پژوهش بنگاه ها

سرفصل های پژوهشی كه تاكنون پارك بازاریابی به بنگاه های اقتصادی و تجاری ارائه كرده است شامل:

تحلیل ساختار بازار
پژوهش های آزمون ایده قبل از تولید انبوه
سنجش صدای مشتری
VOC
ارزیابی رضایت پیمایشی در مورد محصول، برند، واحدهای سازمانی
ارزیابی رضایت واحدهای زنجیره تأمین
بررسی سیستم توزیع 
تحلیل موقعیت 
SWOT
بررسی اثربخشی فعالیت های مختلف ترویج Promotion مانند تبلیغات، روابط عمومی، فروش شخصی، بازاریابی مستقیم
تحلیل قیمت محصولات و قیمت گذاری رقبا