عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
استخدام

پارک فناوری بازاریابی ایران با مشارکت باشگاه بازاریابان ایران اقدام به استخدام افراد کارآمد و با مهارت در رشته های مختلف می کند.
متقاضیان می توانند با مراجعه به دفتر باشگاه بازاریان و پر نمودن فرم تعیین سطح، نام خود را به عنوان کارورز ثبت نمایند. پس از آن در صورت لزوم دوره های آموزشی را در غالب کارگاه های یکروزه دیده و به سازمان های کارفرما جهت کارورزی معرفی می شوند.
کارورزان طی 11 ماه فعالیت در شرکت ها و سازمان های مختلف از مزایای بیمه و حقوق ( نصف میزان مشخص شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی ) بهره مند می شوند. پس از  طی مدت 11 ماه بعنوان کارورز،کارفرمایان قرارداد کارمندی با ایشان منعقد می کنند و در غیر اینصورت می توانند به محل دیگری بعنوان کارورز معرفی شوند.