عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
مجوزها و افتخاراتاخذ مجوز از وزارت صنایع و معادن و وزارت تعاون و همچنین معرفی به عنوان پژوهشگر نمونه وزارت بازرگانی درسطح کشور و اولین موسسه مشاور بازاریابی در سازمان توسعه تجارت ایران و سابقه عضویت در انجمن های لجستیک ایران، مهندسی صنایع ایران و عضویت در اتاق های بازرگانی از افتخارات ماست.
پارک بازاریابی ایران مورد حمایت وزارت بازرگانی، سازمان توسعه تجارت ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و بسیاری از سازمان ها می باشد. 
همچنین مقام عالی وزارت بازرگانی در دولت نهم جناب آقای دکتر میرکاظمی با حمایت از این گونه تشکل ها، پارک بازاریابی را الگویی ایده آل در زمینه توسعه صادرات کشور خواند.
جناب آقای دکتر طهماسبی در روز صنعت 1386 با اشاره به پارک بازاریابی متذکر شدند که با درگیر شدن صنایع با تشکل های بازاریابی فعال مانند پارک بازاریابی ایران می توان گام های مثبت فراوان در زمینه توسعه صنایع کشور برداشت.
پارک بازاریابی با عقد قرارداد با موسسه آموزش عالی آزاد امیرکبیر، اقدام به ارائه گواهی شرکت در کارگاه ها و سمینارها برای متقاضیان کرده است. این گواهی دارای تأییدیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.
باشگاه بازاریابی ایران عضو موسسه بین المللی تحقیقات بازار MRW می باشد.
همچنین برگزیده واحد نمونه پژوهش های بازاریابی از سوی وزارت بازرگانی .
شرکت مهندسی بازرگانی فراگام گسترآسیا نماینده رسمیCEاستاندارد   اروپاBQM از کشور آلمان می باشد. 
همكاري با تشكل هاي صنفي و دولتي در حوزه صنايع غذايي و صنعت نفت از جمله افتخارات ماست.


 
 پژوهشگر نمونه سال 87 

انجمن مهندسی صنایع ایران 

وزارت تعاون

BQM
موسسه آزمایشگاه های آلمان 

وزارت صنایع و معادن

سازمان توسعه تجارت ایران 

انجمن لجستیک ایران

وزارت بازرگانی

CIM
(Chartered Institude of Marketing)

 MRW
(Market research Institute )

AMA
(American Marketing Association)