ارزیابی پروژه های بازاریابی
بسیاری از کسب و کار ها پس از تأیید و اجرای برنامه های بازاریابی از نتیجه آن مطمئن نیستند. لذا در پارک فناوری بازاریابی ایران با استفاده از ابزارهای اندازه گیری و محاسبه شاخص های اندازه گیری این امر امکان پذیر می باشد. این گزارشات در سه سطح یکماه، سه ماهه و یکساله قابل بررسی می باشد. 
اول    قبل    بعد    آخر