عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
Business Planگام های طراحی یک نقشه راه و یا برنامه ریزی بازار برای یک کسب و کار (Business) به شرح زیر است که با همکاری اعضای پارک فناوری بازاریابی به درستی قابل طراحی ، اجرا و پیگیری می باشد

1- بیانیه ماموریت

2- اهداف بازاریابی برای سال آتی و سه سال آتی 

3- اهداف فروش و سود برای سال آتی و سه سال آتی با عنوان

4- کالا و خدمات

5- بازارهای هدف

6- بازارهای بالقوه

7- چگونگی دستیابی به اهداف با عنوان

استراتژی کلی
استراتژی های رقابتی
استراتژی های پیشبردی
قیمت گذاری ، مکان و عملیات های فروش
بودجه بازاریابی و تبلیغات

8- مشکلات بالقوه

9- اجزاء اندازه گیری جداول زمانی و فعالیت های مقایسه ای

10- برنامه ارزیابی و بازنگری

اول    قبل    بعد    آخر