عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
تحقیقات بازاریابی


اساساً «تحقیق» و پژوهش در لغت به معنی «واکاوی موشکافانه» می باشد. و درکاربرد علمی آن، به آن دسته از فعالیت های انسانی و مطالعاتی پیرامون یک سوال یا مساله یا فرض به منظور بدست آمدن جواب، قبول یا رد آن فرض، اطلاق می گردد. تحقیقات به لحاظ ماهیت بدست گیری اطلاعات به دسته های مشاهده ای، میدانی، کتابخانه ای و ... به لحاظ نوع مساله و داده های بدست آمده به «کیفی» و «کمی» و بنابر نوع نتیجه گیری به دسته های توصیفی علّی، آزمایشگاهی تجربی، شهودی و ... تقسیم می گردند.

«بازاریابی» به عنوان «علم مدیریت تقاضا» و شاهرگ بنیادی بقای سازمانها و بنگاههای اقتصادی به عنوان اجزای تشکیل دهنده جامعه، از نزدیکترین علوم به مبحث «تحقیقات» است. از این روست که پیوند این دو، رهیافتی نوین تحت عنوان «تحقیقات بازاریابی» را بنیان نهاده است. که خود به عنوان رشته ای دانشگاهی و در سازمانها به عنوان دپارتمانی مستقل در حال توسعه است.

تحقیقات بازاریابی چیست؟

آن دسته از پژوهش ها پیرامون یک مساله در حوزه بازاریابی و گرد آوری داده ها، تبدیل آن به اطلاعات و تحلیل اطلاعات و پیگیری پیوندهای آن در مباحثی چون: عرضه، تقاضا، آمیخته بازاریابی، رفتارمصرف کننده، توسعه نام تجاری، استراتژی سازمانی، عارضه یابی سازمانی، منابع انسانی حوزه بازاریابی و مفاهیمی چون بخش بندی، جایگاه سازی و هدف گذاری را شامل می گردد . «تحقیقات بازاریابی» با تعیین جایگاه فعلی بنگاه اقتصادی در صنعت، تحلیل عمومی صنعت و رقبا و تشخیص نقاط انحرافی احتمالی بهتری را برای تدوین جایگاه مطلوب فراهم می آورد.

در حوزه مطالعاتی از این شیوه تحقیق گاه به عنوان «تحقیقات بازار» نیز یاد می گردد که متخصصین این حوزه ضمن تایید مشابهت ها با مفهوم «تحقیقات بازاریابی» نقاط افتراقی را نیز قائل می شوند. از آن جمله می توان به بررسی اختصاصی روابط بازار، روابط بین چند بنگاه در بازار همسان یا ناهمسان، تامین کنندگان و زینفعان در حوزه «تحقیقات بازار» اشاره داشت که ضمن تایید، کارشناسان، مباحث این حوزه را نیز زیر مجموعه ای از «تحقیقات بازاریابی» دانسته اند. در واقع «تحقیقات بازاریابی» به مفهومی جهان شمول اطلاق می گردد. 

کاربردهای حوزه «تحقیقات بازاریابی» (در یک نگرش کاربردی) چیست؟

به طورکلی حوزه های کاربردی در فرآیند تحقیقات بازاریابی به هر نوع پژوهش پیرامون روابط دو یا چند مفهوم و متغیر در این حوزه تفکیک می گردد. اما با نگاه کاربردی در حل مسائل سازمانی، به طور اخص حوزه های کاربرد تحقیقات بازاریابی را می توان در محورهای زیر تشریح کرد: «تحقیقات بازاریابی» وظیفه دارد کلیه اطلاعات در حوزه بازاریابی سازمان را در هر شکل دلخواه برای تصمیم گیری مدیریت فراهم کند.

1.تعیین جایگاه بنگاه اقتصادی در صنعت متبوع.

2. اندازه گیری سهم بازار محصولات فعلی و تخمین سهم بازار محصولات آتی.

3. شناسایی بازار و مخاطبان هدف( با نگرش حفظ و توسعه)

4. تدوین مسیر موثر و کارای تبلیغاتی با توجه به ویژگی های محصول و قیمت گذاری و شیوه توزیع و تحلیل آمیخته تبلیغات(m 5) با نگرش ارتباطات یکپارچه بازاریابی(IMC)

5. شناسایی عارضه های سازمانی و جلوگیری از عارضه های احتمالی.

6. تحلیل آمیخته بازاریابی (P 4) بنگاه اقتصادی و تکنیک های اجرای آن.

7. شناسایی ویژگی های محصولات فعلی با طراحی سبد محصولات جدید بر اساس نگرش راهبردی سازمان.

8. شناسایی استراتژی های ورود به بازار.

9. شناسایی و ایجاد مزیت های
مراحل انجام تحقیقات بازاریابی بدین شرح می باشد(در سيسنم360FG)
1- تعریف مسئله 
2- تعیین و تنظیم فرضیه ها
3- توسعه طرح تحقیق 
  1-3 مشخص کردن نوع تحقیق ( اکتشافی ، توصیفی و علی )
  2-3 شناخت منابع اطلاعات ( داده های اولیه ، داده های ثانویه )
  3-3 طراحی و انتخاب نمونه ( نمونه تصادفی ، نمونه غیر تصادفی )
4- جمع آوری داده ها 
  1-4 مشاهده
  2-4 نظرخواهی ( پست ، تلفن ، حضوری )
  3-4 آزمایشی
5- تجزیه و تحلیل ، تعبیر و تفسیر و ارائه یافته ها
البته کسب برخی اطلاعات مانند میزان تولید ، میزان صادرات ، میزان واردات ، افراد مشغول در بازار ، تجار بازار و . . . از مراحل خاص دیگری تشکیل می گردد.

اول    قبل