عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
بانک ایده
کد پیگیری:    

کلیه دانشجویان و اعضای باشگاه بازاریابان ایران می توانند با ارائه طرح ها و ایده های خود، آن ها را اجرایی نمایند
  

نام فرستنده
پست الکترونیک ( ایمیل )
تلفن همراه
موضوع طرح
شرح طرح
کمک و سهم پارک بازاریابی ایران به شما در کدام قسمت می باشد