تجاری سازی ایده

از سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۹۶ بیش از ۱۷۰۰ ایده جهت تجاری سازی وارد گردید و از این میان ۱۲۰ ایده پس از بررسی کارشناسان پارک بازاریابی ایران ، با موفقیت تجاری سازی شده اند. بقیه ایده ها امکان تجاری سازی در زمان مطرح گردیده را نداشته و یا دارای ارزش اجرایی به لحاظ اقتصادی نداشته اند. شما نیز می توانید ایده خود را در بانک ایده ثبت نموده تا مورد بررسی از سوی اعضای هیپت علمی و مشاوران ارشد قرار گیرد.

بانک ایده

 

اعتبار سنجی